Kod Saborne crkve, 15 x 40 cm

Umetnicka slika Saborne Crkve